夷门歌

2024-07-14 可可诗词网-王维 https://www.kekeshici.com

诗词简介
此诗题材出自《史记·魏公子列传》,即信陵君窃符救赵的故事。王维在原故事的基础上,大胆改动,巧妙剪裁,写成一首微型叙事诗。此诗代表着王维早年积极进取的一面
 

 • 原文
 • 拼音
 • 繁体
 • 《夷门歌》
  .[唐].王维.
  七雄雄雌犹未分,攻城杀将何纷纷。
  秦兵益围邯郸急,魏王不救平原君。
  公子为嬴停驷马,执辔愈恭意愈下。
  亥为屠肆鼓刀人,嬴乃夷门抱关者。
  非但慷慨献良谋,意气兼将身命酬。
  向风刎颈送公子,七十老翁何所求。
 •  
   
  《 yí mén ɡē 》 
  《 夷 门  歌 》 
  .[ tánɡ ]. wánɡ wéi.
  .[ 唐   ]. 王   维 .
  qī xiónɡ xiónɡ cí yóu wèi fēn , ɡōnɡ chénɡ shā jiānɡ hé fēn fēn 。 
  七 雄    雄    雌 犹  未  分  , 攻   城    杀  将    何 纷  纷  。 
  qín bīnɡ yì wéi hán dān jí , wèi wánɡ bú jiù pínɡ yuán jūn 。 
  秦  兵   益 围  邯  郸  急 , 魏  王   不 救  平   原   君  。 
  ɡōnɡ zǐ wéi yínɡ tínɡ sì mǎ , zhí pèi yù ɡōnɡ yì yù xià 。 
  公   子 为  嬴   停   驷 马 , 执  辔  愈 恭   意 愈 下  。 
  hài wéi tú sì ɡǔ dāo rén , yínɡ nǎi yí mén bào ɡuān zhě 。 
  亥  为  屠 肆 鼓 刀  人  , 嬴   乃  夷 门  抱  关   者  。 
  fēi dàn kānɡ kǎi xiàn liánɡ móu , yì qì jiān jiānɡ shēn mìnɡ chóu 。 
  非  但  慷   慨  献   良    谋  , 意 气 兼   将    身   命   酬   。 
  xiànɡ fēnɡ wěn jǐnɡ sònɡ ɡōnɡ zǐ , qī shí lǎo wēnɡ hé suǒ qiú 。 
  向    风   刎  颈   送   公   子 , 七 十  老  翁   何 所  求  。 
 •  
  《夷門歌》
  .[唐].王維.
  七雄雄雌猶未分,攻城殺將何紛紛。
  秦兵益圍邯鄲急,魏王不救平原君。
  公子為嬴停駟馬,執轡愈恭意愈下。
  亥為屠肆鼓刀人,嬴乃夷門抱關者。
  非但慷慨獻良謀,意氣兼將身命酬。
  向風刎頸送公子,七十老翁何所求。
 • 译文
 • 注释
 • 诗评
 • 战国七雄的胜负不可知,攻城杀将纷乱甚多。
  秦军增兵围困赵都邯郸,魏王畏秦不敢出兵相救。
  信陵君为侯嬴驾车过市访友,执辔愈恭颜色愈和。
  朱亥是持刀宰杀牲口的屠夫,侯嬴是掌管魏国都城大梁东门锁匙的守门人。
  侯嬴不但为信陵君献窃符夺兵之计,而且极重义气,竟以身命相报。
  侯嬴甘愿以身命报答信陵君知遇之恩,七十岁老人别无所求。
   
 •  
  夷(yí)门:战国时期,魏国都城大梁的东门。这首诗中所歌颂的侯嬴是夷门的守门官,故名为《夷门歌》。
   
  七雄:战国时期七个主要的诸侯国齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩合称“战国七雄”。雄雌:即胜负。
   
  纷纷:纷乱。
   
  “秦兵”二句:秦军在长平之战大破赵军后,乘胜包围邯郸。平原君夫妇多次写信向魏国及信陵君求救。魏王畏惧秦国,虽命晋鄙领兵十万驻扎于邺,但是仅仅观望,不敢出兵相救。信陵君屡次劝谏魏王,魏王均不听。邯郸:战国时赵国都城,即今河北邯郸市。
   
  魏王:指魏安釐王。公元前260年,秦兵攻赵,在长平坑赵卒四十万,遂围邯郸。赵向魏求救,魏安釐王不应。
   
  平原君:即赵胜,战国时赵惠文王之弟,战国四公子之一,也是信陵君的姐夫。任赵相,礼贤下士,门客从多,与魏国信陵君、楚国春申君、齐国孟尝君齐名,并称为“四公子”。
   
  公子:即信陵君,名魏无忌,战国时魏安釐王异母弟,门下有食客三千。
   
  嬴(yíng):即侯嬴,魏国的隐士,当时是魏国都城大梁监门小吏。信陵君慕其名,亲自执辔御车,迎为上客,为信陵君献计窃虎符,夺兵救赵。为守秘,自刎以报信陵君。
   
  驷(sì)马:四匹马拉的车子。
   
  执辔(pèi):驾车。辔:驾奴牲口的嚼子和缰绳。辔:驾奴牲口的嚼子和缰绳。《史记·魏公子列传》载魏有隐士名侯嬴,年七十,家贫,为大梁夷门监者。公子闻之,往请,欲厚遗之,不肯受。……公子于是乃置酒大会宾客,坐定。公子从车骑虚左,自迎夷门侯生。侯生摄敝衣冠直上载公子上坐,不让,欲以观公子。公子执辔愈恭。……侯生又谓公子曰:“臣有客在市屠中,愿枉车骑过之。”公子引车入市,侯生下见其客,朱亥俾倪,故久立,与其客语,微察公子,公子颜色愈和。
   
  亥:朱亥,战国魏人,有勇力,与侯嬴相善,隐于市,为屠户。后助信陵君救赵。
   
  屠肆(sì):屠宰铺。肆:旧时指铺子,商店。
   
  鼓刀:操刀。鼓:挥舞。
   
  抱关者:守门小吏。
   
  “非但”二句:写二人帮助公子窃符救赵的豪侠仗义之举。信陵君于魏王宠姬如姬有恩,侯嬴于是为信陵君献计,请如姬帮忙从魏王卧室中偷出兵符,准备夺晋鄙之军救赵却秦。如姬果然窃得兵符。公子行前,侯嬴又说:“将在外,主令有所不受。公子即使合了兵符,但是晋鄙不授公子兵,而向王请示,事情就危险了。”于是让他的朋友大力士朱亥和公子一起去,准备在晋鄙不听时击杀他。侯嬴又对公子说:“我年老了,不能跟随公子。等公子到达晋鄙军时,我将自刭以谢公子。”公子至邺,假称魏王派自己来代替晋鄙。晋鄙果然怀疑,朱亥遂以大铁椎击杀晋鄙。公子统帅晋鄙军,进击秦军,秦军解邯郸之围而去。
   
  “向风”二句:写侯嬴果然自刎,赞美他的仗义轻生,慷慨任侠。《晋书·段灼传》:“七十老翁,复何所求哉。”
   
 • 赏析一
 • 赏析二
 • 赏析三
 • 题材的因袭,包括不同文学形式对同一题材的移植、改编,都有一个再创造的过程。王维《夷门歌》便是故事新编式的杰作。
   
  此诗题材出自《史记·魏公子列传》,即信陵君窃符救赵的历史故事。但从《魏公子列传》到《夷门歌》,有一重要更动:故事主人公由公子无忌(信陵君)变为夷门侠士侯嬴,从而成为主要是对布衣之士的一曲赞歌。从艺术手法上看,将史传以二千余字篇幅记载的故事改写成不足九十字的小型叙事诗,对题材的重新处理,特别是剪裁提炼上“缩龙成寸”的特殊本领,令人叹绝。诗共十二句,四句一换韵,按韵自成段落。
   
  “七雄雄雌犹未分,攻城杀将何纷纷。秦兵益围邯郸急,魏王不救平原君。”四句交代故事背景。细分,则前两句写七雄争霸天下的局势,后两句写“窃符救赵”的缘起。粗线勾勒,笔力雄健,“叙得峻洁”(姚鼐)。“何纷纷”三字将攻城杀将、天下大乱的局面形象地表出。传云:‘魏安僖王二十年,秦昭王已破赵长平军,又进兵围邯郸(赵都)”,诗只言“围邯郸”,然而“益急”二字传达出一种紧迫气氛,表现出赵国的燃眉之“急”来。于是,与“魏王不救平原君”的轻描淡写,对照之下,又表现出无援的绝望感。
   
  赵魏唇齿相依,平原君(赵公子)又是信陵君的姊夫。无论就公义私情而言,“不救”都说不过去。无奈魏王惧虎狼之强秦,不敢发兵。但诗笔到此忽然顿断,另开一线,写信陵君礼贤下士,并引入主角候生。“公子为嬴停驷马,执辔愈恭意愈下。亥为屠肆鼓刀人,嬴乃夷门抱关者。”信陵君之礼遇侯嬴,事本在秦兵围赵之前,这里倒插一笔,其作用是暂时中止前面叙述,造成悬念,同时运用“切割”时间的办法形成跳跃感,使短篇产生不短的效果,即在后文接叙救赵事时,给读者以一种隔了相当一段时间的感觉。信陵君结交侯生事,在《史记》有一段脍炙人口的、绘声绘色的描写。诗中却把诸多情节,如公子置酒以待,亲自驾车相迎,侯生不让并非礼地要求枉道会客等等,一概略去。单挑面对侯生的傲慢“公子执辔愈恭”的细节作突出刻画。又巧妙运用“愈恭”“愈下”两个“愈”字,显示一个时间进程(事件发展过程)。略去的情节,借助读者联想补充,便有语短事长的效果。两句叙事极略,但紧接二句交代侯嬴身份兼及朱亥,不避繁复,又出人意外。“嬴乃夷门抱关者也”,“臣乃市井鼓刀屠者”,都是史传中人物原话。“点化二豪之语,对仗天成,已臻墨妙”(赵殿成《王右丞诗集笺注》),而唱名的方式,使人物情态跃然纸上,颇富戏剧性。两句妙在强调二人卑微的地位,从而突出卑贱者的智勇;同时也突出了公子不以富贵骄士的精神。侯、朱两人在窃符救赵中扮演着关键角色,故强调并不多余。这段的一略一详,正是所谓“难说处一语而尽,易说处莫便放过”,贵在匠心独运。
   
  “非但慷慨献奇谋,意气兼将生命酬。向风刎颈送公子,七十老翁何所求!”最后一段专写侯生,既紧承前段遥接篇首,回到救赵事上来。“献奇谋”,指侯嬴为公子策划窃符及赚晋鄙军一事,这是救赵的关键之举。“意气”句则指侯嬴于公子至晋鄙军之日北向自刭事。其自刎的动机,是因既得信陵君知遇,又已申铅刀一割之用,平生意愿已足,生命已成长物。末二句议论更作波澜,说明侯生义举全为意气所激,并非有求于信陵君。慷慨豪迈,视死如归,有浓郁抒情风味,故历来为人传诵。二句分用谢承《后汉书》杨乔语(“侯生为意气刎颈”)和《晋书·段灼传》语(“七十老公复何所求哉!”)而使人不觉,用事自然入妙。诗前两段铺叙、穿插,已蓄足力量,末段则以“非但”、“兼将”递进语式,把诗情推向高峰。以乐曲为比方,有的曲子结尾要拖一个尾声,有的则在激越处戛然而止。这首诗采取的正是后一种结尾,它如裂帛一声,忽然结束,却有“慷慨不可止”之感,这手法与悲壮的情事正好相宜。
   
  把一个有头有尾的史传故事,择取三个重要情节来表现,组接巧妙,语言精炼,人物形象鲜明,是《夷门歌》艺术上成功之处。这首诗代表着王维早年积极进取的一面。唐代是中下层地主阶级知识分子在政治上扬眉吐气的时代,这时出现为数不少的歌咏游侠的诗篇,决不是偶然的。《夷门歌》故事新编,融入了新的历史内容。吴汝纶评此诗“叙古事而别有寄托”,是很有见地的。
   


今日更新
今日推荐