A.“园中有金”两题

2022-09-26 可可诗词网-高中生作文 https://www.kekeshici.com

        认真阅读下面一则文字,然后按要求,分别写出两篇短文。
        有父子二人,居山村,营果园。父病后,子不勤耕作,园渐荒芜。一日,父病危,谓子曰:园中有金。言讫而逝。子翻地寻金,无所得。甚怅然。而是年秋,园中葡萄、苹果之属皆大丰收。子始悟父言之理。

        (一) 以上文为主干,在不违其原意(不增加人物、不改变情节、不横生同中心无关枝节)的前提下,加以想像、拓展,写出一篇有地点、时间、人物、对话、行动、心理、景物,内容具体、充实的记叙文,字数不得少于600。(30分)题目:《寻金记》。
        (二) 针对上述故事,写一篇短评。题目自拟,字数不得少于400字。(20分)
        提示:
        第(一)题,想像作文,扩写;文言文改语体文,扩写中兼有改写。
        第(二)题,可提炼出以下论点或论题写短评。
        ① 从“子不勤”谈到“不要躺在父业上”。
        ② 从“寻金”谈到“人生的追求到底是什么”。
        ③ 从“丰收”谈到“丰收的启示”。
        ④ 从“园中有金”谈到“高超的教育法”。
        ⑤ 从“子始悟”谈到“悟出了……”或“认识需要一个过程”。
        ⑥ 从“父病危,谓子曰”谈到“‘亡羊补牢’未为晚矣”或“与其临终留言,不如促其早立”。