翰林读书言怀呈集贤诸学士

2022-10-02 可可诗词网-李白 https://www.kekeshici.com

诗词简介

 • 原文
 • 拼音
 • 繁体
 • 《翰林读书言怀呈集贤诸学士》
  .[唐].李白.
  晨趋紫禁中,夕待金门诏。
   
  观书散遗帙,探古穷至妙。
   
  片言苟会心,掩卷忽而笑。
   
  青蝇易相点,白雪难同调。
   
  本是疏散人,屡贻褊促诮。
   
  云天属清朗,林壑忆游眺。
   
  或时清风来,闲倚栏下啸。
   
  严光桐庐溪,谢客临海峤。
   
  功成谢人间,从此一投钓。
   
   
 • 《 hàn lín dú shū yán huái chénɡ jí xián zhū xué shì 》 
  《 翰  林  读 书  言  怀   呈    集 贤   诸  学  士  》 
  .[ tánɡ ]. lǐ bái.
  .[ 唐   ]. 李 白 .
  chén qū zǐ jìn zhōnɡ , xī dài jīn mén zhào 。 
  晨   趋 紫 禁  中    , 夕 待  金  门  诏   。 
   
   
  ɡuān shū sàn yí zhì , tàn ɡǔ qiónɡ zhì miào 。 
  观   书  散  遗 帙  , 探  古 穷    至  妙   。 
   
   
  piàn yán ɡǒu huì xīn , yǎn juǎn hū ér xiào 。 
  片   言  苟  会  心  , 掩  卷   忽 而 笑   。 
   
   
  qīnɡ yínɡ yì xiānɡ diǎn , bái xuě nán tónɡ diào 。 
  青   蝇   易 相    点   , 白  雪  难  同   调   。 
   
   
  běn shì shū sàn rén , lǚ yí biǎn cù qiào 。 
  本  是  疏  散  人  , 屡 贻 褊   促 诮   。 
   
   
  yún tiān shǔ qīnɡ lǎnɡ , lín hè yì yóu tiào 。 
  云  天   属  清   朗   , 林  壑 忆 游  眺   。 
   
   
  huò shí qīnɡ fēnɡ lái , xián yǐ lán xià xiào 。 
  或  时  清   风   来  , 闲   倚 栏  下  啸   。 
   
   
  yán ɡuānɡ tónɡ lú xī , xiè kè lín hǎi qiáo 。 
  严  光    桐   庐 溪 , 谢  客 临  海  峤   。 
   
   
  ɡōnɡ chénɡ xiè rén jiān , cónɡ cǐ yì tóu diào 。 
  功   成    谢  人  间   , 从   此 一 投  钓   。 
   
   
   
   
 • 《翰林讀書言懷呈集賢諸學士》
  .[唐].李白.
  晨趨紫禁中,夕待金門詔。
   
  觀書散遺帙,探古窮至妙。
   
  片言茍會心,掩卷忽而笑。
   
  青蠅易相點,白雪難同調。
   
  本是疏散人,屢貽褊促誚。
   
  云天屬清朗,林壑憶游眺。
   
  或時清風來,閑倚欄下嘯。
   
  嚴光桐廬溪,謝客臨海嶠。
   
  功成謝人間,從此一投釣。
   
   
 • 译文
 • 注释
 • 诗评
 • 清晨赶赴宫中,晚间往金马门待沼。
  翻看前人的残卷遗篇,探讨古贤的著述穷极奥妙。
  哪怕只有片言与前人暗合,也不禁掩卷而笑。
  苍蝇点污白玉轻而易举,《阳春》《白雪》却难以找到同调。
  我本是疏懒散漫之人,却多次遭到狭隘之人的嘲笑。
  天高云淡正值秋高气爽,不禁回忆起昔日林壑间的游眺。
  有时清风徐徐吹来,闲倚着栏干我放声长啸
  。严光在桐庐溪畔垂钓,谢灵运通游天涯海角。
  何时才能功成身退,从此在烟波间投钓?
 • ⑴翰林:指翰林院,唐代翰林院学士主要负责为朝廷撰写文件之事。集贤:指集贤殿。唐代集贤殿学士主要负责搜集、修订书籍之事。
  ⑵紫禁:犹言皇宫,皇帝所居之处。谢庄《宋孝武宣贵妃诔》:“收华紫禁。”李善注:“王者之宫,以象紫微,故谓宫中为紫禁。”李延济注:“紫禁,即紫宫,天子所居也。”
  ⑶金门:即金马门,汉宫门名。汉代东方朔曾待诏金马门,这里以翰林院比金马门。《汉书·东方朔传》:“待诏金门,稍得亲近。”
  ⑷帙(zhì):书套。散帙,即打开书套读阅书籍。《说文》:帙,书衣也。谢灵运诗:“散帙问所知。”散帙者,解散其书外所裹之帙而翻阅之也。
  ⑸青蝇:比喻小人的谗言。陈子昂诗:“青蝇一相点,白璧遂成冤。”盖青蝇遗粪白玉之上,致成点污,以比谗谮之言能使修洁之士致招罪尤也。
  ⑹白雪:曲名。其曲弥高,其和弥寡。因曲调高雅,能跟着唱的人很少。
  ⑺疏散:意谓爱好自由,不受拘束。
  ⑻贻:遭致。褊(biǎn)促:狭隘。诮:责骂。
  ⑼严光:字子陵,东汉初隐士。桐庐溪:即今浙江省桐庐县南富春江,江边有严陵濑和严子陵钓台,传说是严光当年游钓之处。章怀太子《后汉书注》:“桐庐县南有严子陵渔钓处,今山边有石,上下可坐十人,临水,名曰严陵钓坛也。”
  ⑽谢客:即谢灵运,南朝刘宋时的山水诗人,客是其小名。生平好游山玩水,曾写有一首题为《登临海峤初发疆中作与从弟惠连见羊何共和之》的诗。临海:郡名,今浙江临海县。峤:山尖而高叫峤。张铣注:“临海,郡名。峤,山顶也。”
  ⑾谢人间:意谓辞别世俗,遁隐山林。
 • 赏析一
 • 赏析二
 • 赏析三
 •        翰林,指翰林院。集贤,指集贤殿。唐代集贤殿学士主要负责搜集、修订书籍之事。这首诗是李白在长安任供奉翰林时所作。
   
             “晨趋紫禁中,夕待金门诏。”诗歌的开始,使用了虚中带实的手法,概言自己在宫禁中的生活和感受。紫禁,犹言皇宫,皇帝所居之处。翰林院、集贤殿都在宫禁中,故言“晨趋紫禁中”。金门,即金马门,汉宫门名。汉代东方朔曾待诏金马门,这里以翰林院比金马门。从表面看,又是“紫禁”,又是“金门”,不仅说明职务之重要,还更带有一种显赫的威势、甚至炫耀的口吻。的确,当时翰林供奉的地位是十分重要而又显赫的。据《新唐书·百官志》 载,玄宗初,置翰林待诏,以张说、陆坚、张九龄等为之,掌四方表疏批答应和文章。既又选文学之士号翰林供奉,与集贤院学士分掌制诏书敕。开元二十六年(738) 又改翰林供奉为学士,专掌内命,包括拜免将相、号令征伐诸大事。以后选用益重而礼遇益亲,所以当时有“号为内相”或“天子私人”之称。李白夙怀“申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一”(《代寿山答孟少府移文书》)的宏图,当他被诏供奉翰林时,内心是异常激动的,而且初入宫禁时,他也的确曾为自己所受的殊宠与显赫的地位而自豪。他在《赠从弟南平太守之遥二首》 其一中曾以自诩的口吻说:“天门九重谒圣人,龙颜一解四海春。彤庭左右呼万岁,拜贺明主收沉沦。翰林秉笔回英盼,麟阁峥嵘谁可见?承恩初入银台门,著书独在金銮殿。龙驹雕镫白玉鞍,象床绮席黄金盘。当时笑我微贱者,却来请谒为交欢。”然而,时隔不久,当李白发现现实并非如此,这种天真浪漫的情绪也就惭惭消沉了。所以尽管这两句诗表面上带有显赫的威势和炫耀的语气,但从“晨趋”与“夕待”两个词中,已向我们暗示了一种投闲置散而又焦虑如焚的心态。可以说“晨趋”、“夕待”也正是李白自入宫禁以来的形象写照。
   
           接下来具体写投闲置散的读书生活:“观书散遗帙,探古穷至妙。片言苟会心,掩卷忽而笑。”帙,书套。散帙,即打开书套读阅书籍。这几句的意思是说: 我博览珍秘的群书,深入钻研其中的奥妙所在;如果发现有只言片语恰恰道出心曲之事,便会乐不自持、掩卷而笑。这几句写得轻松自如,可谓一片清机。但是,这种轻闲的读书生活与一个身居翰林供奉之职的人来说,却是极不协调、极不相称的。作为翰林供奉本来所应该做的事,已如前述,而事实上李白入宫之后,只不过被视为文学弄臣,是供奉帝王后妃遣兴愉乐的玩物。这对于李白来说,是痛心的,也更是悲哀的。原因何在呢?
   
            “青蝇易相点,白雪难同调。本是疏散人,屡贻褊促诮。” “青蝇”句本陈子昂《宴胡楚真禁所》诗:“青蝇一相点,白璧遂成冤。”比喻小人的谗言。“白雪”句本宋玉《对楚王问》:“其为《阳春》《白雪》,国中属而和者,不过数十人。”是说因曲调高雅,能跟着唱的人很少。这两句在章法上是上承“片言”二字,可以说是“片言”的具体内容。疏散,意谓爱好自由,不受拘束。贻,遭致。褊促,狭隘。诮,责骂。这两句是说: 我本来就是爱好自由,无拘无束之人,可每每总是遭到心胸狭隘之人的责骂。这是上承“会心”二字,从古人的至理名言中,领悟到自身遭遇的缘由所在。李白本是性格傲岸,行为放达不拘之人,但是入宫之后,却遭到高力土、张垍等奸臣的嫉妒与谗毁。“丑正同列,害能成谤,格言不入,帝用疏之”(李阳冰《草堂集序》),愈来愈受到皇帝的疏远与冷落。李白在《感遇四首》其四中也说:“宋玉事楚王,立身本高洁。巫山赋彩云,郢路歌白雪。举国莫能和,巴人皆卷舌。一惑登徒言,恩情遂中绝。”尽管此时“恩情”尚未完全中绝,但李白早已预感到了。严酷现实的打击,迫使诗人不能不考虑自己的前程与人格的完善,因而诗歌的下半部分,就着重表白对另一种生活的渴望与追求。
   
            “云天属清朗,林壑忆游眺。或时清风来,闲倚栏下啸。”局促在宫禁之中,整日在嫉妒与谗毁中度日,不仅是对人格的迫害,也是对人性的压抑。此时此刻,诗人不禁回忆起昔日委运自然、遨游林壑的布衣生活。那是何等的惬意: 在大自然的怀抱里,面对明媚的云天与幽静的林壑,清风徐来,倚栏长啸。一个“闲”字,道出了诗人的心境与大自然相融合的契机所在。接下来诗人继续写道:
   
             “严光桐庐溪,谢客临海峤。功成谢人间,从此一投钓。”严光,字子陵,东汉初隐士。桐庐溪,即今浙江省桐庐县南富春江,江边有严陵濑和严子陵钓台,传说是严光当年游钓之处。谢客,即谢灵运,南朝刘宋时的山水诗人,生平好游山玩水,曾写有一首题为《登临海峤初发疆中作与从弟惠连见羊何共和之》的诗。临海,郡名,今浙江临海县。山尖而高叫峤。这两句反映了李白对严光和谢灵运的企慕,希望自己将来能象他们那样,摆脱世俗的烦恼,寄迹林下,度安闲隐逸的生活。因而诗歌的最后两句说:“功成谢人间,从此一投钓。”“谢人间”,意谓辞别世俗,遁隐山林。功成身退,是李白为自己设计的人生道路,也是他毕生的生活理想。他早在二十七岁时所写的 《代寿山答孟少府移文书》 中就表示过:“奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一。事君之道成,荣亲之义毕,然后与陶朱、留侯浮五湖、戏沧州,不足为难矣。”其《驾去温泉宫后赠杨山人》诗亦云:“待吾尽节报明主,然后相携卧白云。”可以看出,李白对理想信念的追求是何等的执着,尽管在遭谗受谤,皇帝疏远的情况下,仍抱定功成然后身退的信念。因而在政治上的期待,暂时战胜了寄迹林下的愿望。但是,如果我们换一个角度来看,即从李白此时的心态与他初入宫禁时相比,则可以明显看出其心理的变化。上文所引《赠从弟南平太守之遥》诗中,已可以看出诗人当初那种春风得意、喜不自胜的情态。此外,李白在《效古二首》 其一中也以相同的情调写道:“朝入天苑中,谒帝蓬莱宫。青山映辇道,碧树摇烟空。谬题金闺籍,得与银台通。待诏奉明主,抽毫颂清风。……快意切为乐,列筵坐群公。光景不可留,生世如转蓬。早达胜晚遇,羞比垂钓翁。”但是此时此刻,诗人已不再是“羞比垂钓翁”,而是希望要在“功成”之后,决绝地表示“从此一投钓”,要象严光那样,远离尘嚣,过着安闲自乐的隐居生活。
   
           总之,这首诗突出表现了诗人那傲岸不屈、不同流俗的高洁品质,其中有对奸佞小人的斥责,也有对自身遭遇及仕途的深深忧虑。尽管诗人此时仍怀有建功立业的愿望,对朝廷也还抱有一线的希望,但此后不久,诗人尚未及“功成”,便愤然离开了朝廷,踏上了自得其乐的布衣漫游生涯。那么,我们可以说,这首诗正是李白在长安为官时期心理转变的一个重要标志。
   
         这是一首“言怀”之作,象是在同 “诸学士”们娓娓而谈。它一反李白所常用的那种奔放的激情与奇特的夸张,而是将眼前之事及心中之想如实地一一道来,在婉转清爽的背后,蕴籍着十分深刻而又复杂的情感。这一特点的形成,与诗人当时所处的地位及其所特有的心理状态是密不可分的。
   
   


今日更新
今日推荐